Nacrt pravilnika o Radioamaterizmu u Bosni i Hercegovini

N A C R T

Na osnovu člana 38. i člana 39. stav 1., a u vezi sa članom 31. i 37. stav 1. (a) i (c)  Zakona o komunikacijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na sjednici održanoj ___________ donijelo je

PRAVILO BROJ XX/2018

o radioamaterizmu u Bosni i Hercegovini

I UVODNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravila)

Regulatorna agencija za komunikacije (u nastavku teksta: Agencija) Pravilom XX/2018 o radioamaterizmu u Bosni i Hercegovini (u nastavku teksta: Pravilo) uređuje oblast radioamaterizma u Bosni i Hercegovini (u nastavku teksta: BiH), definišući sva prava i obaveze koje proističu iz ovog Pravila i drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata, međunarodnih propisa, preporuka i standarda, te dobre prakse i etičkih pravila koja se primjenjuju u oblasti radioamaterizma.

Pravilom se uređuje:

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog Pravila, rječnik pojmova sadrži sljedeću terminologiju:


Agencija
Regulatorna agencija za komunikacije.
Amaterska
stanica
Radiostanica, (skraćeno Stanica) u radioamaterskoj službi, za čiji saobraćaj je odgovoran radioamater operator stanice.
Automatska stanica Radiostanica koja se koristi za reemitovanje poruka, bez posade, ili emitovanje automatski generisane poruke, a za čiji sadržaj je odgovoran izvor koji emituje poruku. Primjer automatske stanice je radioamaterski repetitor ili automatska telemetrijska stanica.
CEPT (1 i 2) Radioamaterske klase prema Preporuci T/R 61-01.
Dodjela Izdavanje dozvole (odobrenja) Agencije, kojom se korisniku dodjeljuje pravo korištenja radiofrekventnog spektra, znaka ili broja.
DXCC lista Trenutna ARRL lista entiteta.
E7 Prefiks Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU, eng. International Telecommunications Union) namijenjen BiH.
Etički kodeks Zbirka obavezujućih pravila kojima se opisuje radiosaobraćaj koji se smatra amaterskim. Radiosaobraćaj koji nije u skladu sa Kodeksom predstavlja nenamjensko korištenje radiospektra i sankcionisan je u skladu sa pravilima Agencije.
Grupa operatora Grupa od tri ili više radioamatera.
HAREC Međunarodno prihvaćena skraćenica engleskog jezika Harmonised Amateur Radio Examination Certificate, što znači Harmonizovana potvrda o položenom radioamaterskom ispitu, izdata od administracije koja je prihvatila harmonizaciju po CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija).
Preporuka T/R 61-01 Prijevod međunarodne preporuke CEPT Recommendation T/R 61-01.
QSL kartica Pismeni dokaz o ostvarenoj radiovezi.
Radioamaterski ispit Proces provjere znanja kandidata i njegove opredijeljenosti za korištenje radioamaterskog spektra u smislu ovog Pravila. Uspješno položen ispit kvalifikuje kandidata za dodjelu radioamaterskog znaka.
Radioamaterska služba Komunikacijska služba namijenjena za međusobnu komunikaciju i tehnička ispitivanja koja obavljaju radioamateri, i koja ne sadrži komercijalne poruke ili drugi sadržaj koji nije predmet ove regulacije.
Radioamaterski saobraćaj Radio prijenos govornog ili kodiranog sadržaja između radioamaterskih stanica, koji se odvija putem međunarodno verifikovanih i usvojenih operativnih skraćenica i amaterskih kodova.
Radiooperator Radioamater, fizičko lice koje je položilo stručni ispit za bar jednu radioamatersku klasu u skladu sa ovim pravilom i koje koristi radioamaterski znak prema važećoj dodjeli. 
Radiostanica Jedan ili više predajnika, ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujući pomoćnu opremu, na jednom mjestu, potrebnu za vršenje radioservisa u radioamaterskom spektru.
Služba Radiosaobraćaj karakterisan načinom propagacije, namjenom, prioritetom, načinom planiranja i zaštite komunikacije od štetnih smetnji. 

II
RADIOAMATERSKA ZAJEDNICA U BiH

Član 3
(Odnos Agencije i radioamaterske zajednice u BiH)

Agencija djeluje u pravcu promocije, razvoja i povećanja transparentnosti radioamaterskog pokreta u BiH, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu njene nadležnosti, a prvenstveno slijedeće:

 • Agencija minimalno dva puta godišnje organizuje događaj (panel, tribinu, sastanke i sl.) sa radioamaterskom zajednicom u BiH.
 • Organizovanjem polaganja ispita i dodjele znaka radioamaterima, Agencija uspostavlja formalno-pravni odnos sa pojedincima, nosiocima znaka, čime se takvi pojedinci smatraju dijelom radioamaterske zajednice u BiH. Agencija, u skladu sa svojim nadležnostima definisanim važećim zakonima i podzakonskim aktima, uspostavlja formalno-pravni odnos sa nosiocem dozvole.
 • Agencija ravnopravno tretira radioamatere, radne grupe, radioklubove i radioamaterske saveze/asocijacije i slično, pri čemu se zadržava formalno-pravna obaveza Agencije prema individualnim nosiocima radioamaterskog znaka.
 • Fizička i pravna lica registrovana u skladu sa važećim zakonodavstvom u BiH, imaju obavezu da svaku promjenu pravnog statusa prijave Agenciji najkasnije mjesec dana od nastanka promjene.
 • Vlasnik radioamaterskog uređaja mora omogućiti osoblju Agencije izvršenje aktivnosti za koje je ovlašten, a prvenstveno spriječavanje neželjenih emisija i/ili nenamjensko korištenje radiospektra.

Član 4.
(QSL biro u BiH)

 • QSL biro je administrativna tačka i zvanična adresa preko koje se obavlja prijem i  otprema QSL kartica.
 • Korisnicima QSL biroa u BiH smatraju se svi nosioci važećeg znaka prefiksa „E7“ uz        naznačenu klasu, izdatog od strane Agencije.
 • Agencija je nadležna za upravljanje i funkcionisanje QSL biroa. Agencija može prenijeti upravljanje i funkcionisanje QSL biroa u BiH na drugi subjekt, na način kako je propisano u članu 5. stav (3) ovog Pravila.

Član 5.
(Tijelo za koordinaciju i predstavljanje radioamaterske zajednice u BiH)

 • Agencija vrši usklađivanje svojih pravila i drugih akata sa međunarodnim preporukama, standardima i pravima, i koordiniše donošenje propisa i aktivnosti u oblasti radioamaterizma u BiH sa nadležnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, drugim nadležnim organima na općinskim nivoima – uključujući organe civilne zaštite – i drugim tijelima za podršku akcijama zaštite i spašavanja, te cjelokupne radioamaterske zajednice u BiH.
 • Sa ciljevima navedenim u stavu (1) ovog člana, Agencija može organizovati stručne radne grupe, za koje radioamaterska zajednica delegira svoje članove po pozivu Agencije.
 • Ukoliko se posebnim sporazumom utvrdi, Agencija može dio svojih nadležnosti prenijeti na treća lica posebnim aktom, uz obavezno definisanje aktivnosti za koju se prenosi nadležnost te rok trajanja prijenosa nadležnosti za predmetne aktivnosti, ne duži od dvije godine. Najmanje tri mjeseca prije isteka roka, Agencija će se pismeno izjasniti o eventualnom produženju prenesene nadležnosti za naredni period.
 • Prema zakonu, Agencija je nadležna za međunarodno predstavljanje, međunarodnu koordinaciju i druga zastupanja radioamaterske zajednice u BiH. U skladu sa stavom (3) ovog člana, Agencija može prenijeti dio ili cjelokupnu nadležnost u ovoj oblasti na organizaciju koja dokaže važećim aktima da ima legitimitet predstavljanja radioamaterske zajednice u BiH. Takva organizacija mora biti registrovana u nadležnom ministarstvu na državnom nivou, kao stalno tijelo ili tijelo za koordinaciju radioamaterskih aktivnosti. Takva organizacija mora imati podršku postojećih klubova/saveza/asocijacija, a pojedinačno: Asocijacije radioamatera u BiH (ARAuBiH), Saveza radio-amatera Republike Srpske (SRRS) i Zajednice radioamatera Herceg-Bosne (ZRHB), kao i drugih samostalnih i registrovanih radioamaterskih udruženja. Podrška formiranju okvirnog tijela radioamaterske zajednice u BiH mora biti iskazana zvaničnim pismom podrške. Način rada tog tijela definiše se posebnim aktom.

Član 6.
(Etički kodeks u radioamaterskoj zajednici u BiH)

 • Svaki radioamater, operator nosilac dozvole i znaka u BiH, državljanin BiH ili strani državljanin sa dozvolom za radioamatersku aktivnost u BiH, obavezan je pridržavati se važećeg Etičkog kodeksa, ali i drugih međunarodnih pravila i pozitivne prakse poznate i kao „HAM Spirit“.
 • Agencija će, u postupku donošenja Etičkog kodeksa za radioamatersku zajednicu u BiH, izvršiti dopunu vlastite regulative, s ciljem propisivanja kaznenih odredbi za nepridržavanje istog, kao i drugih zloupotreba dozvole za radioamaterski rad na teritoriji BiH.
 • Agencija može pokrenuti postupak protiv nosioca dozvole za prekršaj Etičkog kodeksa i drugih pravila Agencije. Sankcije će biti određene u skladu sa odredbama o izvršnim mjerama koje po zakonu primjenjuje Agencija.

III

RADIOAMATERSKE KLASE, POLAGANJE I DODJELA ZNAKA

Član 7.
(Radioamaterske klase)

Radioamateri pojedinci u BiH mogu pristupiti polaganju i steći jednu od slijedeće dvije

radioamaterske klase, usaglašene međunarodnim aktima:

 • Klasa 1 (CEPT 1) obuhvata radioamatere operatore koji imaju pravo da koriste sve radioamaterske opsege, i
 • Klasa 2 (CEPT 2) obuhvata radioamatere operatore koji imaju pravo da koriste radioamaterske opsege iznad 30 MHz.

Član 8.
(Kvalifikacioni ispit)

 • Prijave za ispit za odgovarajuću klasu (u daljem tekstu: Ispit) kandidati za licencu radioamaterskog operatora podnose Agenciji, kako je dato u materijalu za polaganje.
 • Kvalifikovani radiooperator stiče pravo na dodjelu znaka za identifikaciju u skladu sa klasom za koju je kvalifikovan.
 • Kvalifikacioni ispit za radiooperatora organizuje Agencija, minimalno dva puta godišnje, prema kalendaru i materijalu za polaganje ispita koji je dostupan na WEB stranici Agencije. Komisija za polaganje ispita je sastavljena od tri člana, koje imenuje Agencija. Komisijom predsjedava predstavnik Agencije, dok preostala dva člana ne moraju biti zaposlenici Agencije, ali moraju biti predstavnici institucija ili zajednice relevantne za radioamaterizam u BiH (npr. resornog ministarstva, radioklubova, radioamaterskih saveza/asocijacija ili ugledni radioamateri sa dugogodišnjim iskustvom).
 • Kandidatima koji uspješno polože ispit, Agencija dodjeljuje znak i izdaje dozvolu u formi jedinstvenog dokumenta (u nastavku teksta: Dozvola), za identifikaciju za namjene aktivnosti u oblasti radioamaterizma. Dozvola sadrži ime i prezime nosioca dozvole, fotografiju, dodijeljeni znak i druge podatke. Dozvola se distribuira poštom na adresu individualnog nosioca dozvole.
 • Troškovi prijave i polaganja ispita, izrade dozvole i poštanskog dostavljanja definišu se posebnim pravilom Agencije.

Član 9.
(Znak za identifikaciju)

 • Znak za identifikaciju amaterske stanice i/ili radiooperatora (u daljem tekstu: Znak)  dodjeljuje Agencija.
 • Znak se sastoji od fiksnog dijela (prefiksa) „E7“ i promjenljivog dijela (sufiksa). 
 • Agencija vodi i objavljuje na svojoj WEB stranici Registar o dodijeljenim znakovima, korisnicima znaka i periodu važenja dodjele.
 • Dodjelom dozvole, odnosno znaka, radiooperator stiče pravo da koristi odgovarajući radiofrekventni spektar u skladu sa važećim Planom namjene koji je donijela Agencija, i uslovima koji važe za radioamatersku klasu za koju je radiooperator kvalifikovan.
 • Nenamjensko korištenje znaka i/ili radiofrekventnog spektra tretira se kao prekršaj u skladu sa pravilima Agencije i podliježe kazni u skladu sa važećim odredbama o izvršnim mjerama koje preduzima Agencija.
 • Znak se koristi isključivo za radioamaterski saobraćaj, dok se korištenje ukinutog ili nikada dodijeljenog znaka smatra uzurpacijom javnog dobra i prekršajem za koji se  izriče kazna u skladu sa važećim odredbama o izvršnim mjerama koje preduzima Agencija.
 • Automatska radioamaterska stanica (repetitor, telemetrijska stanica i slično) može biti puštena u rad samo ako ima važeću dozvolu i/ili znak za identifikaciju.
 • Zahtjev za promjenu i/ili dodjelu znaka podnosi se pismenim putem, a Agencija zadržava pravo tumačenja opravdanosti zahtjeva za promjenu.
 • Znak u radioamaterskom saobraćaju se sastoji od prefiksa i sufiksa koji se dobiva kombinovanjem slova abecede „a“ i cifara „n“ kako je dato u tabelama:
a= A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  X Y Z
n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kategorija Konfiguracija znaka Broj ukupno raspoloživih znakova
po grupama, zavisno od konfiguracije
1 E7a 26
2 E7aa 676
3 E7na 260
4 E7naa 6 760
5 E7naaa 175 760
 • Za događaje od posebnog interesa mogu biti dodijeljene i druge kombinacije slova i cifara ukoliko ne narušavaju postojeće dodjele. Ovakve dodjele ograničene su na vrijeme trajanja posebnog događaja, a maksimalno na godinu dana. Agencija zadržava pravo tumačenja opravdanosti posebnog događaja.

Član 10.
(Pravo na dodjelu znaka)

Pravo na dodjelu znaka imaju kvalifikovani radiooperatori, državljani BiH, ili strani državljani sa regulisanim pravom boravka u BiH, radioklubovi i organizatori takmičenja, prema važećim definicijama:

Pravo na dodjelu znaka imaju kvalifikovani radiooperatori, državljani BiH, ili strani državljani sa regulisanim pravom boravka u BiH, radioklubovi i organizatori takmičenja, prema važećim definicijama:

 • Kvalifikovani radiooperator je fizičko lice koje je položilo ispit za radioamaterskog operatora ili je priložio HAREC.
 • Državljanima BiH se izdaje HAREC za Klasu 1 (CEPT 1).
 • Dodjela znaka na osnovu zahtjeva za HAREC je moguća na osnovu reciprociteta u odnosu na države iz kojih dolazi zahtjev za HAREC.

Član 11.
(Podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka)

Operator
(prva dodjela)
Operator (promjena) Operator – HAREC Klubovi
i timovi
Organizatori i takmičenja
korisnik Ime   ime klub organizator
prezime Prezime prezime prezime odgovorne osobe prezime odgovorne osobe
ime oca ime jednog roditelja ime jednog roditelja ime odgovorne osobe ime odgovorne osobe
identifikacija fotografija „za pasoš“ dosadašnji znak fotografija „za pasoš“ i putne isprave Broj važećeg dokumenta/JIB broj odluke o pokretanju takmičenja
datum rođenja datum rođenja datum rođenja datum rođenja
mjesto boravka poštanski broj i mjesto boravka poštanski broj i mjesto boravka poštanski broj i mjesto boravka u BiH poštanski broj i mjesto sjedišta poštanski broj i mjesto sjedišta
adresa boravka adresa adresa adresa u BiH adresa kluba adresa organizatora
pozivni znak poželjni pozivni znak poželjni pozivni znak poželjni pozivni znak poželjni znak poželjni znak
CEPT klasa CEPT klasa CEPT klasa CEPT klasa kategorija /UHF/HF band
obrazloženje datum polaganja i broj izvještaja preporuka ili druge napomene datum, broj mjesto izdavanja HAREC-a telefon /fax /email datum održavanja

Član 12.
 (Dodjela znaka)

Kategorija Vrsta Znak Primjedba
1 takmičenja E7a izdaje se na ograničeno vrijeme
2 takmičenja i specijalni događaji E7aa izdaje se na ograničeno vrijeme
3 Operatori E7na CEPT po „ITU T/R 61-01“
4 Operatori E7naa CEPT po „ITU T/R 61-01“
5 operatori, automatske stanice i klubovi E7naaa CEPT po „ITU T/R 61-01“
 • operatora, prema uslovu da najmanje tri radiooperatora iz grupe zadovoljavaju najmanje jedan od slijedeća dva kriterija:
 • osnovu podnesenog zahtjeva i slijedećih kriterija:
R.br. Bodovi Ostvareni plasmani Naziv takmičenja
1 20 1. mjesto u svijetu / Evropi CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
2 10 2. mjesto u svijetu / Evropi CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
3 7 3. mjesto u svijetu / Evropi CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
4 4 6. mjesto u svijetu / Evropi CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
5 3 1. mjesto u CQ Zoni 15 CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
6 2 1. mjesto u BiH CQWW, CQWPX, RUDXC,
WW RTTY, WPX RTTY
7 10 1. mjesto u Evropi WAE, ARRL
8 5 2. mjesto u Evropi WAE, ARRL
9 3 3. mjesto u Evropi WAE, ARRL
10 2 1. mjesto u CQ Zoni 15 WAE, ARRL
11 1 1. mjesto u BiH WAE, ARRL
12 5 3. mjesto u CQ Zoni 15 2m IARU (septembar)
13 3 6. mjesto u CQ Zoni 15 2m IARU (septembar)
14 5 3. mjesto u CQ Zoni 15 6m IARU (juni)
15 3 6. mjesto u CQ Zoni 15 6m IARU (juni)
16 2 1. mjesto u BiH 2m IARU (septembar)
17 1 1. mjesto u BiH 6m IARU (juni)
 • podnesenog  zahtjeva i po ispunjavanju slijedećih uslova:

IV
OBRASCI, UPUTSTVA I NAKNADE

Član 13.
(Obrasci i uputstva)

 • HAREC-a nalaze se u prilogu ovog Pravila i predstavljaju njegov sastavni dio.

Član 14.
(Naknade i važenje dozvole)

V
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.
(Prijelazne odredbe)

Član 16.
(Stupanje na snagu Pravila)

U Sarajevu,                                                                                 Predsjedavajući Vijeća

                                                                                                       Plamenko Čustović

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.